ЈАВНА РАСПРАВА
„Студија за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Југозападен регион: Дебрца, Кичево, Пласница и М. Брод 

18.07.2017 Ресторан Еко Петрол – Мешеишта

На 18 Јули 2017 година во Ресторан Еко Петрол во Дебрца, со почеток во 11:00h ќе се одржи Јавна расправа организирана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Секторот за животна средина.

На јавната расправа ќе биде претставена Студијата за оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС) за Југозападниот регион која беше подготвена во рамките на проектот „Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион EuropeAid/136347/IH/SER/MK“, проследена со претставување на студија на изводливост од страна на клучните експерти и дискусија со сите засегнати страни.

Цел на јавната расправа ќе биде конструктивна дискусија за влијанијата на Интегрираниот систем за управување со отпад врз животната средина. Граѓаните ќе имаат можност да ги искажат своите коментари, да поставуваат прашања и да добијат стручни одговори од страна на експертите, а исто така и да дознаат повеќе за предностите кои ги носи воспоставувањето на ваков вид системи за управување со отпад.

Почеток 11.00 часот.

ЈАВНА РАСПРАВА
„Студија за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Југозападен регион: Охрид, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа

19.07.2017 Општинска сала – Општина Охрид

На 19 Јули 2017 година во Општинската сала во Општина Охрид, со почеток во 10:00h ќе се одржи Јавна расправа организирана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Секторот за животна средина.

На јавната расправа ќе биде претставена Студијата за оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС) за Југозападниот регион која беше подготвена во рамките на проектот „Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион EuropeAid/136347/IH/SER/MK“, проследена со претставување на студија на изводливост од страна на клучните експерти и дискусија со сите засегнати страни.

Цел на јавната расправа ќе биде конструктивна дискусија за влијанијата на Интегрираниот систем за управување со отпад врз животната средина. Граѓаните ќе имаат можност да ги искажат своите коментари, да поставуваат прашања и да добијат стручни одговори од страна на експертите, а исто така и да дознаат повеќе за предностите кои ги носи воспоставувањето на ваков вид системи за управување со отпад.

Пошеток: 10.00 часот.