ХОТЕЛ ПЕЛА ИМА ПОТРЕБА ОД ПЕРСОНАЛ: ШАНКЕР(КА) И ПОМОШНИЧКА ВО КУЈНА.

ИНФОРМАЦИИ НА ТЕЛ. 075 484-260 ИЛИ ЛИЧНО ВО ХОТЕЛОТ.