ЛТХ Леарница вработува: Оператори на ЦНЦ машини во Оддел машинска обработка

Одговорности:
– Подготовка на парчињата за обработка, познавање на основните правила за стартување и работењето на машините
– основно опслужување на машините за обработка со одлеаноците
– прегледување на одлеаноците и препознавање на грешки во согласност со контролната документација
– извршување деловни операции според барањата определени во конструкциско техничката документација
– познавање, разбирање и пополнување документацијата на работното место
– почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
– грижа за чисто и уредно работно место – 5Ѕ и самоодржување

Квалификации:
III. степен, насока: без искуство (/)
IV. степен, насока: без искуство (/)

Вештини:
– прецизност
– соработка со останатите
– снаодливост
– организација на сопствената работа
– чувство за простор и чистота

Услови за работа:
Позицијата бара строго користење на заштитна опрема, 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – производни капацитети, работа во смени.

Останато:
• покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
• обезбеден оброк
• додатоци на плата за сменска работа и услови за работа
• исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
• исплата на новогодишен надоместок
• награди и бонуси согласно покажани резултати

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: еден месец од огласувањето.

Ве очекуваме!