Одговорности:

 • подготовка и предавање, нарачка и преземање на стоката
 • грижа за дисциплина, правилна и безбедна манипулација со стоката
 • книжење и раскнижување на стоката во магацините
 • контрола и решавање на рекламации
 • грижа за водење и архивирање на документацијата во магацинит
 •  почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
 • употреба на стандардни и специјализирани компјутерски алатки

Квалификации:

 • Средно образование-техничка и општествена насока

Вештини:

 • самоиницијативност
 • тимска работа
 • осет за простор и чистота
 • совесност

Останато:

 • покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • обезбеден топол оброк
 • додатоци на плата за сменска работа
 • исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • исплата на новогодишен надоместок
 • доброволно приватно здравствено осигурување
 • награди и бонуси согласно покажани резултати

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на линкот подолу најдоцна до 20/01/2023.
Ве очекуваме!

https://www.lthcastings.com/careers → EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални биографии да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120 дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.