Одговорности:

 • Мерења според контролната документација (атрибутивен, варијабилен запис, X, X-R)
 • Самостојно одлучување за усогласеноста на одлеаноците со барањата на купувачот
 • Запишување на неусогласеноста со барањата и резултатите од корекциите
 • Спроведување рендгенска контрола
 • Грижа за чисто и уредно работно место
 • Почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија

Потребни услови:

 • Завршено средно образование
 • Владеење на компјутерски алатки
 • Логично размислување, самостојност и иницијативност
 • Прецизна комуникација, вербална и дигитална
 • Желба за работа и совладување нови знаења
 • Валиден пасош со важност мин.180 дена

Услови за работа:

 • Позицијата бара користење на заштитна опрема, работа 40h неделно/ 8h дневно, работа во смени.

Локација:

 • ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид.

Останато:

 • Почетен месечен надоместок, обезбеден топол оброк
 • Покриени трошоци за превоз до работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • Исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • Исплата на новогодишен надоместок
 • Награди и бонуси согласно покажани резултати
 • Доброволно приватно здравствено осигурување
 • Едукација и надвор од границите на државата

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на линкот подолу најдоцна до 13/02/2023.

https://www.lthcastings.com/careers →EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални биографии да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120 дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.