ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ
• Завршено средно бразование (машински техничар, компјутерско управување,математички смер);
• Познавање на работа со компјутер;
• Основно познавање на англиски јазик.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ
• Способност за работа во тим;
• Самоиницијативност, лојалност, исполнителност и чесност;
• Висок степен на одговорност, ефективност и ефикасност;
• Динамичност, мотивираност;
• Желба за едукација и надградба;
• Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови;
• Ефективна вербална комуникација.

ОДГОВОРНОСТИ
• изработка на едноставни делови за алати
• извршување деловни операции според барањата определени во конструкциско техничката документација
• познавање на основните материјали и нивната топлотна обработка
• контрола на извршената работа како и водење на документацијата за автоконтрола
• подготовка и полирање на составните делови на алатите и справи
• монтажа на едноставни алати и тестирање на нивната функционалност
• машинска обработка на едноставни составни делови на алатите и справите
• самоодржување на машината според пропишаниот план
• извршување деловни операции според барањата определени во конструкциско техничката документација
• познавање на основните материјали и нивната топлотна обработка
• контрола на извршената работа како и водење на документацијата за автоконтрола

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Нудиме можност за континуирани обуки и тренинг, како и можност за работа на машини со различни автоматизации, се работи во смени во производни капацитети. Ви следува топол оброк; додатоци на плата за сменска работа, платени трошоци за превоз од и до работно место; регрес за годишен одмор; новогодишни надоместоци;награди и бонуси согласно покажани резултати.

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на следниот Линк или на: www.lthcastings.com/careers

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 21.01.2022.

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални апликации да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120 дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.