Друштво за интернет портали „НИМО ОХРИДЊУЗ“ ДООЕЛ ОХРИД
OHRIDNEWS.COM
бул. „Туристичка“ 98 – 1/11
6000 Охрид

Сопственик и главен и одговорен уредник:
Горан Момироски

Редакција:
Тања Кувенџиска – новинар
Михаил Постоловски – новинар

Надворешен соработник:
Енис Хилми – новинар

Техничка поддршка:
Никола Главинчески
Крсте Симиџиоски

Видео и фотографија:
Анамарија Момироска

Е-пошта: [email protected]