„НИМО ОХРИДЊУЗ“ ДООЕЛ ОХРИД
бул. „Македонски Просветители“
Т.Ц. Амам локал 210
6000 Охрид

Сопственик и главен и одговорен уредник:
Горан Момироски

Редакција:
Тања Кувенџиска
Михаил Постоловски

Техничка поддршка:
Никола Главинчески

е-пошта: [email protected]