АКТИВНИ ОГЛАСИ:

ОГЛАС1: Тим Лидер за обезбедување на квалитет во производство 

ОГЛАС2: Инженер за планирање на лиени компоненти

ОГЛАС3: Доставувач на материјали до производна линија

ОГЛАС4: Контролор за планирање на производството

ОГЛАС5: Техничар за електро и машинско одржување

ОГЛАС6: Техничар за Квалитет во Производство на Електроника и Мехатроника

ОГЛАС7: Техничар за Анализа во Производство на Електроника и Мехатроника

Information / Информации

KOSTAL MACEDONIA DOOEL OHRID

Industriska Zona Kosel, 6000 OHRID

e-mail. komak_hr@kostal.com web: http://www.kostal.com

Automotive supply industry / Автоиндустрија

Electronic, electromechanical and mechatronic products

Електронски, електромеханички и мехатронски производи