Со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените лица и подобрување на нивните квалификации за идно вработување, општина Охрид согласно Годишната програма на одделението за локален економски развој за 2019 година, во која се предвидени: “Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд”, распиша конкурс за спроведување на бесплатни курсеви. Курсевите се наменети за: ракувачи на машини за пластика; основни познавања од пневматика и хидраулика; алатничари; готвачи и заварувачи.

Предност на пријавување за овие курсеви имаат лицата кои се со статус на невработени лица во Агенцијата за вработување на Република Македонија–Центар за вработување Охрид, евидентирани како лица кои активно бараат работa, но и вработени кои сакаат да се докфалификуваат и прекфалификуваат.

Потребните документи кандидатите треба да ги достават на адреса: ОЈУ ОГУ за доживотно учење “Кузман Шапкарев” Oхрид, ул.Туристичка бр. 79, во затворен коверт со назнака „Конкурс за пријавување на кандидати за бесплатни курсеви” или во Архивата на ОЈУ ОГУ за доживотно учење “Кузман Шапкарев”секој работен ден од 09 до 14 часот.

OhridNews