МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ
(Производно инженерство, Термичко инженерство, Индустриско инженерство, Автоматизација и управувачки системи, Машинство, Хидраулично-енергетско инженерство)

Квалификации:
•Дипломирани машински инженери / дадена предност со работно искуство како машински инженер во автомобилска индустрија
•Одлично познавање и активна примена на англискиот јазик ( германски ќе се смета за предност) •Способност за читање и разбирање на цртежи, упатства и спецификации
•Познавање на работа со компјутери, МSOffice (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), способност за математичко и статистичко решавање на проблеми од областа
•Управување со време, високо ниво на иницијативност и технички прецизна комуникација, аналитичност и способност за работа со рокови

Одговорности:
• Истражување и иновативност, прибавување и анализа на податоци, како и презентација на резултати
• Проценка и следење на трошоци, ризици и безбедност
• Исполнување на барањата и елиминирање на грешки
• Употреба на дигитални алатки во работењето
• Проценка на перформанси на машински компоненти, уреди и направи
• Одржување на усогласеност помеѓу интерна, законска и регулативата на купувачите
• 5С

Услови за работа:
Позицијата бара повремено користење на заштитна опрема, работа 40h неделно/ 8h дневно, работа со рокови, производни и административни капацитети. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид.

Останато:
• Почетна месечна плата : од 30.000,00, обезбеден топол оброк
• Покриени трошоци за превоз до работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
• Во случај кандидатот да доаѓа од друг град, можност за покривање на трошоци за сместување
• Исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
• Исплата на новогодишен надоместок
• Награди и бонуси согласно покажани резултати
• Доброволно приватно здравствено осигурување

_________________________________________________________________________________________________________
www.lthcastings.com/careers → EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
www.lthcastings.com

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални биографии да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120 дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.