Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од денешниот ден.