Модерново време бара да си топ, да си џедај, најдобар, да си врв, само ти… Со тоа се доведува во опасност загрозениот вид „Експерт за се“.