Во 100 епизода на Министерство за комедија, слави цела Македонија…