Дел од циклусот #ендемскивидови на раб на исчезнување. Со влез во современото, брзо, препонајпреубо општество, без булки крај шините и ваквите ендемски видови ќе исчезнат. Министерство за Комедија се грижи да останат запаметени…