Во зимските денови оџачарите носат среќа во топли домови, а топлите домови носат загадување…