Нови информативни табли деновиве се поставени во Oхрид во близина на автобуските постојки. Но, тие имаат еден проблем. Имаат печатна грешка во преводот на англиски јазик. Наместо “bus stop”, на новите информативни табли пишува “buss stop”, што во разговорниот современ англиски јазик има сосема поинакво значење.

Новите информативни табли во Охрид со печатна грешка

OhridNews